Privacy Statement | Werken bij Nocore

Privacy Statement

Privacy Statement NOCORE

U deelt bepaalde persoonsgegevens met NOCORE zodat onze medewerkers u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. NOCORE laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die NOCORE verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens

NOCORE volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant;
 • Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;
 • Niet meer of langer dan noodzakelijk;
 • Juist, actueel en vertrouwelijk;
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag (instemming van de betrokkene). Deze doelen zijn:

 • Het reageren op een vacature;
 • Berichtgeving inzake een (lopende) sollicitatieprocedure;

Persoonsgegevens

In het recruitmentproces kunnen voor sollicitanten die reageren op vacatures voor NOCORE de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • een eventueel test-/assessmentresultaat.

Bewaartermijn

NOCORE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het sollicitatieproces. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen bij een sollicitatie. Na maximaal 6 maanden worden alle persoonsgegevens verwijderd.

Beveiliging

NOCORE neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en procedures. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn bij de medewerkers.

NOCORE is ISO-27001 en ISO-9001 gecertificeerd (beide met geldige accreditatie). Binnen een kwaliteitsmanagementsysteem worden de betreffende processen en de Informatiebeveiliging geborgd.

Delen

Uw persoonsgegevens worden niet, zonder uw toestemming, gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

NOCORE slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Partners

Een Assessment kan deel uitmaken van het recruitementproces, Nocore maakt daarvoor gebruik van partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens, uitsluitend met uw toestemming, bij één van  onze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heeft NOCORE met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met uw persoonsgegevens om dienen te gaan.

Klachten & toezicht

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoongsgegevens

Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die NOCORE van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van  NOCORE.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk bepaalde rechten:

 • Recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens.
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens.
 • Recht op indienen van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kan of mag NOCORE géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving.

Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij onze Data Protection Officer ingediend worden via het volgende email-adres:   fg@nocore.nl

U krijgt van ons zo snel mogelijk, doch uiterlijk, binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

Toepassing

Deze privacy statement is van toepassing op NOCORE GROUP B.V. en de aan haar op enig moment gelieerde vennootschappen.

Wijzigingen aan dit privacy statement

NOCORE kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer dit voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om dit privacy statement van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

 

 

Versie: 1 / 20 mei 2018

 

Niet de vacature kunnen vinden die je zoekt?

Ontvang nieuwe vacatures voor deze zoekopdracht per e-mail. Maak een Jobalert.

Maak een Jobalert